Verse snijbloemen & bloemstukken

Algemene voorwaarden

 attikel 1 : algemene bepalingen 

De e-commerce website van Groene Vallei, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Stationstraat 1A -9810 Eke, BTW BE0598.974.505 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

onderhavige  algemen voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een betselling via de webwinkel van De Groene Vallei moet de klant de voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwarden , met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten , behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Groene Vallei aanvaard zijn.

Artikel 2 : de prijs 

alle vermelde prijzen uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

indien leverigns,-reservatie - of administratiekosten worden aangerekend, word dit apart vermeld. 

de opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het wordt omschreven. de bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegreven zijn in de prijs. 

Artiekel 3 : Aanbod 

ondanks het feit dat de online catalogus en de e -commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld , is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat die niet up-to-date is . kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de groene valleid niet . De groene vallei is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts behouden tot een middelenverbitenis. De Groene Valllei is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet,-of drukfouten. 

Wanneer de klkant specifieke vragen heeft oven bv. Maten, Kleur, Beschikbaarheid ,Levertermijn of leveringswijze , verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de vooraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door de groene vallei. De groene vallei kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. . indien het aanbod een beperkte geldegheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  i

Artikel 4: online aankopen 

 Leveringen gebeuren standaard tussen 9u00 en 19u00.

De Groene Vallei doet zijn best om producten op een bepaald tijdstip (am/pm/uur) te leveren indien zo door de klant gevraagd, maar kan dit niet garanderen. Het opgeven van een telefoonnummer kan hierbij handig zijn. 

De Groene Vallei is niet meer verantwoordelijk voor producten die op vraag van de klant voor de deur mogen achter gelaten worden of bij de buren mogen afgeleverd worden, eens deze achter gelaten zijn of bij de buren zijn afgegeven.

De Groene Vallei garandeerd de beste kwaliteit en neemt geen producten terug die omwille van foutieve behandeling door de klant beschadigd of gebroken zijn. Tot deze regeling behoren ook de slechte verzorging van en intensionele schade aan al onze artikelen.

Uitzonderingen worden enkel verleend door leden van het Groene Vallei-team.


Artikel 5: Herroepingsrecht 

de bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de groene vallei . 

indien het herroepingsrecht van toepassing is :

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. 

 Artikel 6: Klantendienst 

de klantendienst van de groene vallei is bereikbaar op het telefoonnummer +32.9.3854227 via e-mail op info@degroenevallei.be of per post op het vologende adres Stationstaat 1A ,9810 Eke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artiekel 7: Sancties voor niet- betalingen 

onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de groene vallei beschikt , is de klant in geval van niet- of laattijdeige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmanig een instrest van 10% per jaar verschudigd op het niet-betaalde bedrag. bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmanig een forfaiteire schadelosstelling verschuldigd van 10% ophet betrokken bedrag, met een minimum van 25€ per factuur. 

Artikel 8 Aantasting geldigheid- niet - verzaking